معرفی ابوالفضل نیستانی معرفی ابوالفضل نیستانی

اطلاعات فردی    

ابوالفضل نیستانی 

پست الکترونیک:  neyestani@ut.ac.ir 

• تحصیلات

کاردانی برق-قدرت دانشگاه بیرجند    1379-1381

کارشناسی مهندسی برق-قدرت دانشگاه بیرجند   1382-1385

کارشناسی ارشد هواشناسی دانشگاه تهران    1387-1390

دانشجوی دکتری هواشناسی دانشگاه تهران   ورودی سال 1391                 

• سوابق پژوهشی

موضوع پایان نامه کارشناسی:

بررسی روش های ترمز در ماشین های الکتریکی DC و شبیه سازی آن با Matlab و Simulink

موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد:

ارزیابی پیش بینی کوتاه مدت دما و  بارش مدل عددی WRF روی ایران 

موضوع رساله دکتری

تاثیر داده گواری بر پیش بینی های کوتاه مدت مدل عددی WRF در منطقه ایران

 

رزومه