آخرین مطالب اضافه شده به سایت آخرین مطالب اضافه شده به سایت

آرکایو اخبار آرکایو اخبار

« بازگشت

برنامه امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 97-1396 کارشناسی‌ارشد رشته اقیانوس شناسی فیزیکی

 

ایام هفته

تاریخ

نام درس

نام استاد

ساعت امتحان

کلاس

شنبه

23/10/1396

دینامیک شاره‌های ژئوفیزیکی

دکتر علی‌اکبری‌بیدختی

9

2

دوشنبه

25/10/1396

تحلیل داده‌ها در اقیانوس‌شناسی

دکتر حق‌شناس

9

2

چهارشنبه

27/10/1396

اصول فیزیک دریا

دکتر احمدی‌گیوی

9

2

سه‌شنبه

03/11/1396

فرایندهای ساحلی و مصب

دکتر بهلولی – دکتر حق شناس

9

2

 چهارشنبه

04/11/1396

مدلسازی عددی اقیانوسI

دکتر بهلولی

9

2