آرکایو اخبار آرکایو اخبار

« بازگشت

برنامه امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 97-1396 کارشناسی‌ارشد رشته هواشناسی

 

ایام هفته

تاریخ

نام درس

نام استاد

ساعت امتحان

کلاس

شنبه

23/10/1396

فیزیک جو

دکتر علیرضا محب‌الحجه – دکتر محمد میرزایی

9

سالن احمدی روشن

دوشنبه

25/10/1396

مبانی فیزیک فضا

دکتر کلائی

9

3

سه‌شنبه

26/10/1396

سنجش از راه دور در هواشناسی

دکتر فرحناز تقوی

9

1

چهارشنبه

27/10/1396

دینامیک شاره‌های ژئوفیزیکی

گروه 1

دکتر قرایلو

9

1

دینامیک شاره‌های ژئوفیزیکی

گروه 2

 

دکتر محمد میرزایی

9

3

یکشنبه

01/11/1396

هواشناسی خرد مقیاس

دکتر علیزاده چوبری

9

3

چهارشنبه

04/11/1396

مدل‌سازی عددی جو و اقیانوس 1

گروه 1

دکتر علیزاده چوبری

9

3

مدل‌سازی عددی جو و اقیانوس 1

گروه 2

دکتر کلائی

9

1