آخرین مطالب اضافه شده به سایت آخرین مطالب اضافه شده به سایت

آرکایو اخبار آرکایو اخبار

« بازگشت

جلسه ارائه سمینار دانشجویی‎ با عنوان: «تاثیر باد خورشیدی بر نوسان و گردش کلی جو نیمکره شمالی در بهارو زمستان»‏

 

مؤسسه ژئوفیزیک، گروه فیزیک فضا

"جلسه ارائه سمینار دانشجویی"

 

عنوان: «تاثیر باد خورشیدی بر نوسان و گردش کلی جو نیمکره شمالی در بهار و زمستان»

 

دانشجو:                   آقای مصطفی محمد هاشمی

استاد راهنما:                 جناب آقای دکتر محمد جواد کلائی

زمان:                          یکشنبه  12/09/1396  ساعت 9

مکان:                          سالن کنفرانس ساختمان شماره یک موسسه ژئوفیزیک