آخرین مطالب اضافه شده به سایت آخرین مطالب اضافه شده به سایت

آرکایو اخبار آرکایو اخبار

« بازگشت

جلسه ارائه سمینار دانشجویی با عنوان: «دینامیک جهبه‌زایی سطوح زبرین و اثر گرمایش بادررو برآن»‏

 

مؤسسه ژئوفیزیک، گروه فیزیک فضا

"جلسه ارائه سمینار دانشجویی"

 

عنوان: «دینامیک جبهه­­زایی سطوح زبرین و اثر گرمایش بادررو برآن»

 

دانشجو:                         خانم  منصوره عبداللهی

استاد راهنما:    آقای دکتر فرهنگ احمدی گیوی - آقای دکتر محمد میرزائی

زمان:           یکشنبه  26/09/1396  ساعت 10

مکان:          سالن کنفرانس ساختمان شماره یک  مؤسسه ژئوفیزیک