آرکایو اخبار آرکایو اخبار

« بازگشت

جلسه دفاع از رساله دکتری با عنوان: «تاثیر داده‌گواری بر پیش‌بینی‌های کوتاه مدت مدل عددی WRF در منطقه ایران»

 

مؤسسه ژئوفیزیک، گروه فیزیک فضا

"جلسه دفاع از رساله دکتری"

عنوان: «تاثیر داده‌گواری بر پیش‌بینی‌های کوتاه مدت مدل عددی WRF در منطقه ایران»

دانشجو:            آقای ابوالفضل نیستانی

استادان راهنما:       آقایان دکتر سرمد قادر دکتر علیرضا محب‌الحجه

استادان  مشاور:     آقایان دکتر مجید مزرعه‌فراهانی دکتر محمد میرزایی

داوران خارجی:       آقایان دکتر مجید آزادی دکتر خسرو اشرفی

داوران داخلی:         آقایان دکتر پرویز ایران‌نژاد دکتر امید علیزاده چوبری

زمان:                   چهارشنبه مورخ 26/07/1396  ساعت 14

      مکان:            سالن کنفرانس مؤسسه ژئوفیزیک (ساختمان شماره 1)