آرکایو اخبار آرکایو اخبار

« بازگشت

جلسه دفاع از رساله دکتری با عنوان: «وارون زمان رسید امواج لرزه‌ای در حضور نوفه آشفته برای تخمین ساختار سرعتی به کمک ترکیب منظم سازهای تیخونوف و GTV»

 

مؤسسه ژئوفیزیک، گروه فیزیک زمین

"جلسه دفاع از رساله دکتری"

 

عنوان:  « وارون زمان رسید امواج لرزه ای در حضور نوفه آشفته برای تخمین ساختار سرعتی به کمک ترکیب منظم سازهای تیخونوف و GTV» 

دانشجو:               آقای محمد الرجاوی

اساتید راهنما:            آقایان دکتر حمیدرضا سیاهکوهی- دکتر علی غلامی

استاد مشاور:             -

داوران خارجی:          آقایان دکتر امین روشندل کاهو ـ دکتر غلام جوان دلوئی

داوران داخلی:           آقایان دکتر مجید نبی بیدهندی ـ دکتر نوید امینی

زمان:                     یکشنبه مورخ 7/8/1396  ساعت 9:30  صبح

مکان:                     سالن کنفرانس مؤسسه ژئوفیزیک (ساختمان شماره 1)