آخرین مطالب اضافه شده به سایت آخرین مطالب اضافه شده به سایت

آرکایو اخبار آرکایو اخبار

« بازگشت

جلسه دفاع از رساله دکتری با عنوان: «کاربست روش‌های شبکه تطبیقی در توسعه هسته دینامیکی مدل‌های پیش بینی عددی وضع هوا»‏

 

مؤسسه ژئوفیزیک، گروه فیزیک فضا

"جلسه دفاع از رساله دکتری"

عنوان: «کاربست روش‌های شبکه تطبیقی در توسعه هسته دینامیکی مدل‌های پیش بینی عددی وضع هوا»

دانشجو:            آقای دانیال یازجی

استادان راهنما:       آقایان دکتر علیرضا محب‌الحجه دکتر سرمد قادر

استادان  مشاور:      -

داوران خارجی:       آقایان دکتر مجید آزادی دکتر خسرو اشرفی

داوران داخلی:        آقایان دکتر فرهنگ احمدی‌گیوی دکتر مجید مزرعه‌فراهانی

زمان:                  چهارشنبه مورخ 03/08/1396  ساعت 14

مکان:                  سالن کنفرانس مؤسسه ژئوفیزیک (ساختمان شماره 1)