آرکایو اخبار آرکایو اخبار

« بازگشت

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد با عنوان: «برگردان داده‌های لرزه‌ای برای تعیین ساز و کار کانونی زمین لرزه‌های 18 ژوئن 2007 با بزرگی 5.5 ‏Mw‏ و 27 سپتامبر 2010 ‏با بزرگی 5.9‏Mw‏ در حوزه فرکانس و زمان با استفاده از نرم افزارKIWI‏»‏

 

مؤسسه ژئوفیزیک، گروه زلزله شناسی

"جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد"

 

عنوان: « برگردان داده های لرزه ای  برای تعیین سازوکار کانونی زمین لرزه های 18ژوئن 2007 با بزرگی 5.5 Mw و27 سپتامبر 2010 با بزرگی  5.9Mw در حوزه فرکانس و زمان با استفاده از نرم افزارKIWI »

 

دانشجو:                 آقای علیرضا نیک سجل

استاد راهنما:                آقای دکتر ظاهرحسین شمالی

داوران :                     آقای دکتراسماعیل بایرام نژاد آقای دکترعلی مرادی

زمان:                        یک شنبه مورخ 03/10/96   ساعت 14

مکان:                        سالن کنفرانس ساختمان شماره یک مؤسسه ژئوفیزیک