آرکایو اخبار آرکایو اخبار

« بازگشت

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد با عنوان: «تعیین نوع سیستم ترکت‌های رسوبی با استفاده از داده‌های چاه نگاری و لرزه‌ای بازتابی در یکی از میادین هیدروکربنی»

 

 

مؤسسه ژئوفیزیک، گروه فیزیک زمین

"جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد"

 

عنوان: «تعیین نوع سیستم ترکت‌های رسوبی با استفاده از داده‌های چاه نگاری و لرزه‌ای بازتابی در یکی از میادین هیدروکربنی»

 

دانشجو:                 آقای احسان رضائی فرامانی

استاد راهنما:                جناب آقای دکترمحمد علی ریاحی

استاد راهنمای دوم:        جناب آقای حسین هاشمی شاهدانی

داوران:                      جناب آقای دکترمجید نبی بیدهندی جناب آقای دکترمجید باقری

زمان:                        شنبه مورخ 13/08/96   ساعت 10:30

مکان:                         سالن احمدی روشن ساختمان شماره سه مؤسسه ژئوفیزیک