عمده وظایف حوزه پژوهشی مؤسسه عمده وظایف حوزه پژوهشی مؤسسه

معرفی حوزه­ ی پژوهش و فناوری موسسه ژئوفیزیک:

این حوزه جهت مهیا شدن زیرساخت های پژوهش و فناوری در تمامی بخش­ ها از جمله پژوهش ­های بنیادی و کاربردی و رفع موانع در این راستا تلاش می ­نماید. پیگیری تأمین بودجه برای انجام تحقیقات پژوهشی، تأمین منابع علمی در صورت نیاز و فراهم نمودن امکانات و تجهیزات پیشرفته و تخصصی و ارتقاء آنها از دیگر وظایف این حوزه می ­باشد.

نظارت بر اجرای آئین ­نامه ­ها و دستورالعمل ­های پژوهشی دانشگاه در کلیه امور پژوهشی نیز از این مهم می ­باشد.