تماس با گروه فیزیک زمین تماس با گروه فیزیک زمین

گروه آموزشی فیزیک زمین

مدیر گروه

دکتر اسماعیل بایرام نژاد 

تلفن: 61118230

مسئول دفتر

ناهید اسکندری

تلفن: 61118512