دکتر نوید امینی دکتر نوید امینی

 
دکتر نوید امینی
 
استادیار گروه آموزشی فیزیک زمین
رئیس اداره خدمات آموزشی و دانشجویی مؤسسه ژئوفیزیک
پست الکترونیک : navidamini@ut.ac.ir
تلفن : 61118483