دکتر سید وحید ابراهیم‌زاده اردستانی دکتر سید وحید ابراهیم‌زاده اردستانی

 
دکتر وحید ابراهیم‌زاده اردستانی
 
استاد گروه آموزشی فیزیک زمین
معاون پژوهشی مؤسسه ژئوفیزیک
و رئیس بخش گرانی‌سنجی
پست الکترونیک : ebrahimz@ut.ac.ir
 تلفن : 61118232
61118323
61118324