مجله فیزیک زمین و فضا مجله فیزیک زمین و فضا

معرفی مجله فیزیک زمین و فضا
 
صاحب امتیاز: موسسة ژئوفیزیک دانشگاه تهران
 
 
 
مدیر داخلی: دکتر حسین هاشمی
 
تنظیم و صفحه‌آرایی: مینا هوشنگی، نصیبه مرادیان
 
ویراستار فارسی: سیده زینب حسینی   
 
چاپ و لیتوگرافی: انتشارات دانشگاه تهران
 
هیات تحریریه
 
دکتر مجید نبی‌بیدهندی (استاد، دانشگاه تهران- مؤسسه ژئوفیزیک)
دکتر محمد رضا قیطانچی (استاد بازنشسته، دانشگاه تهران- مؤسسه ژئوفیزیک)
دکتر عباسعلی علی‌اکبری‌بیدختی (استاد، دانشگاه تهران- مؤسسه ژئوفیزیک)
دکتر محمدکاظم حفیظی (استاد، دانشگاه تهران- مؤسسه ژئوفیزیک)
دکتر علیرضا محب‌الحجه (دانشیار، دانشگاه تهران- مؤسسه ژئوفیزیک)
دکتر عبدالرحیم جواهریان (استاد بازنشسته، دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
دکتر سیداحمد علوی (دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی)
دکتر بهلول علیجانی (استاد، دانشگاه تربیت معلم تهران)
دکتر منوچهر قرشی (دانشیار، سازمان زمین شناسی کشور)
دکتر مهدی نجفی علمداری (دانشیار، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی)
دکتر محمدرضا کمالی (دانشیار، پژوهشگاه صنعت نفت)