مدیر گروه مدیر گروه

گروه آموزشی فیزیک فضا

مدیر گروه

تلفن: 61118286

مسئول دفتر

ناهید اسکندری

تلفن: 61118512