صفحه معرفی مژگان امیرامجدی صفحه معرفی مژگان امیرامجدی

اطلاعات فردی    

مژگان امیرامجدی
نشانی پست الکترونیکی: m.amjadi@ut.ac.ir
 

• تحصیلات

کارشناسی ارشد: رشته هواشناسی، دانشگاه تهران.،فارغ التحصیل سال۱۳۹۱،
کارشناسی: رشته فیزیک، گرایش اتمی، دانشگاه یزد، فارغ التحصیل سال ۱۳۸۸، 
 

• سوابق پژوهشی

پایان نامه کارشناسی ارشد:
عنوان: مطالعه موردی موج گرانی-لختی بر روی ایران
 گروه فیزیک فضا، مؤسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، به راهنمایی دکتر علیرضا محب الحجه و با مشاوره دکتر محمد میرزایی، سال ۱۳۹۱
پایان نامه کارشناسی:
عنوان: برآورد شار سطحی تابشی با استفاده از مدل تابشی SBDART  در منطقه اصفهان
دانشکده فیزیک، دانشگاه یزد، به راهنمایی دکتر محمدحسین معماریان، سال ۱۳۸۸