اسامی دانشجویان دکتری رشته هواشناسی شاغل به تحصیل اسامی دانشجویان دکتری رشته هواشناسی شاغل به تحصیل

اسامی دانشجویان دکتری رشته هواشناسی  شاغل به تحصیل

شماره دانشجو

نام خانوادگی

نام

ردیف

620288002

باستانفرد

بهاره

1

620288001

رضائیان

مهتاب

2

620289001

جغتائی

محمد

3

620290019

خان سالاری

سکینه

4

620290021

صفر

محمود

5

620290022

یازجی

دانیال

6

620291022

حافظی

مژده

7

620291025

نیستانی

ابوالفضل

8

620291023

عالمزاده

شاهین

9

620291024

میرزایی حاجی باغلو

ابراهیم

10

620292027

درخشان

مهسا

11

620292026

تقی زاده قوژدی

احسان

12

620292025

برهانی

رضا

13

620292028

فنایی

سیدحامد

14

620293004

وظیفه

احد

15

620293003

میرزایی شیری

رسول

16

620293002

محمدی

علی

17

620293001

امیرامجدی

مژگان

18