نمایشگر یک مطلب نمایشگر یک مطلب

 

اعضای هیات علمی گروه آموزشی زلزله شناسی

 • مهندس محمد اشتری‌ جعفری
 • دکتر اسماعیل بایرام‌نژاد
 • دکتر مهرداد پاکزاد
 • دکتر محمدرضا حاتمی
 • دکتر حبیب رحیمی
 • دکتر مهدی رضاپور
 • دکتر احمد سدیدخوی
 • دکتر الهام شعبانی
 • دکتر ظاهر حسین شمالی
 • دکتر مرتضی فتاحی
 • دکتر علی مرادی
 • دکتر نوربخش میرزائی
 • دکتر جواد کاظمیان