هیات علمی گروه هیات علمی گروه

 

اعضای هیات علمی گروه آموزشی فیزیک زمین
 • دکتر سید وحید ابراهیم‌زاده اردستانی
 • دکتر بهروز اسکوئی
 • دکتر نوید امینی
 • دکتر بنفشه حبیبیان دهکردی
 • دکتر محمدکاظم حفیظی
 • دکتر محمد علی ریاحی
 • دکتر حمیدرضا سیاه ‌کوهی
 • دکتر علی غلامی
 • دکتر سید هانی متولی عنبران
 • دکتر منصوره منتهایی
 • دکتر مجید نبی ‌بیدهندی
 • دکتر حسین هاشمی شاهدانی
 • دکتر مجید باقری
 • دکتر سعید وطن خواه
 • دکتر رضا قناتی