دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

اسامی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته هواشناسی ورودی سال تحصیلی 92-91

شماره دانشجو

نام خانوادگی

نام

 

ردیف

620291014

قادری

مرضیه

1

620291011

عسگری

راحله

2

620291019

میرزایی

نعمت اله

3

620291013

فهندژسعدی

حامد

4

620291007

خان شقاقی

سیدحسین

5

620291015

قیصری

اسماعیل

6

620291018

متولی طاهر

فاطمه زهرا

7

620291005

چنگیزی

هاجر

8

620291003

پرچی

میلاد

9

اسامی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته هواشناسی ورودی سال تحصیلی 93-92

620292012

سعیدی زند

رزا

1

620292011

زارعی

فاطمه

2

620292017

فیروزابادی

محبوبه

3

620292014

سلمانی رحیمی

محیا

4

620292022

مرادی

پژمان

5

620292009

حاتمی مهند

جلال الدین

6

620292024

یوسفشاهی

سهیل

7

620292023

موسوی زاده

سیدمرتضی

8

620292005

بابایی

مرتضی

9

620292007

بهروش

میلاد

10

620292006

بندار

اسماء

11

620292003

اسکروچی

زهرا

12

620292021

محمدی

شهره

13

620292008

بهمن زاده

فاطمه

14

620292019

کماسی

فاطمه

15

620292013

سلگی

روح اله

16

620292015

شهامت رزم

محمدرضا

17

620292029

قاسم پور

صداقت

18

اسامی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته هواشناسی ورودی سال تحصیلی 94-93

620293009

اشرفی

سمانه

1

620293006

احمدلوبزچلویی

معصومه

2

620293012

برهانی

نجمه

3

620293029

فضل کاظمی

امین

4

620293008

ارشادی فرد

جعفر

5

620293035

میرزاخانی

علیرضا

6

620293019

حسینی خوشنامه

قیوم

7

620293037

نجفی

محمدعلی

8

620293018

حسینی

مرتضی

9

620293026

زارع احمدابادی

میثم

10

620293034

مسلم زاده

الهام

11

620293015

چالاک نیر

ملیحه

12

620293030

قنبری جلودار

افشین

13

620293014

جلیل پیران

علی

14