نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان: «مقایسه داده‌های بازتحلیل ‏NCEP/NCAR‏ وJRA55‎‏ در برآورد اثر نوسان اطلس شمالی بر رابطه بین مسیرهای توفان اطلس و ‏مدیترانه»‏

 

گروه فیزیک فضا

"جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد"

 

عنوان: «مقایسه داده­های باز­تحلیل NCEP/NCAR وJRA55 در برآورد اثر نوسان اطلس شمالی بر رابطه بین مسیرهای توفان اطلس و مدیترانه»

 

دانشجو:               خانم آمنه ملاشریفی

استاد راهنما:             آقای دکتر علیرضا محب الحجه آقای دکتر فرهنگ احمدی­ گیوی

استاد مشاور:             آقای دکتر محمد میرزائی

داوران:                         آقای دکتر امید علیزاده چوبری خانم دکتر سمانه ثابت قدم

زمان:                           مورخ  یکشنبه  29/11/96   ساعت   11

مکان:                         سالن کنفرانس ساختمان شماره یک مؤسسه ژئوفیزیک