اشتراك مجله فيزيك زمين و فضا اشتراك مجله فيزيك زمين و فضا

شرايط اشتراك

 

مجلة فيزيك زمين و فضا چهار شماره در سال منتشر مي‌شود. براي اشتراك مجله، بابت هر شماره،50000ريال، براي دانشجويان نيم‌بها و اشتراك سالانه براي مراكز علمي و كتابخانه‌ها 000/500 ريال در سال به حساب شماره 5266168610 نزد بانك ملت شعبه دانشگاهو شماره شبا 590120000000005266168610IRبه نام مؤسسة ژئوفيزيك واريز و اصل رسيد بانكي همراه با نشاني كامل به دفتر مجله ارسال شود.