امکانات آموزشی امکانات آموزشی

آزمایشگاه­ های بخش هاي پژوهشی موسسه:

1.آزمايشگاه سنگ و ديرينه مغناطيس بخش پژوهشي ژئومغناطيس

2.آزمايشگاه اكتشافات مغناطيس بخش پژوهشي ژئومغناطيس

3.آزمايشگاه الكترومغناطيس بخش پژوهشي ژئومغناطيس

4.آزمايشگاه رصدخانه مغناطيس­ سنجي بخش پژوهشي ژئومغناطيس

5.آزمايشگاه لومينسانس بخش پژوهشي سن­يابي

6.آزمايشگاه فيزيك سنگ بخش پژوهشي لرزه­شناسي

7.آزمايشگاه مقاطع صيقلي و نازك سنگ ها بخش پژوهشي لرزه­ شناسي

8.آزمايشگاه هواشناسي و سودار بخش پژوهشي هواشناسي

9.آزمايشگاه ديناميك شاره­ هاي ژئوفيزيك بخش پژوهشي هواشناسي

10.آزمايشگاه فيزيك ابر بخش پژوهشي هواشناسي

11.ايستگاه سينوپتيك هواشناسي بخش پژوهشي هواشناسي

12.آزمايشگاه يونسفر بخش پژوهشي يونسفر

 

تجهیزات بخش ها و آزمایشگاه های پژوهشی موسسه:

·         تجهیزات بخش ­های پژوهشی گروه فیزیک زمین به شرح ذيل است:

1 زلزله­ شناسي: داراي 9 دستگاه لرزه­نگار آنالوگ صحرايي (9 دستگاه لرزه­سنج SS1 ، 9 دستگاه ثبت PS2 )

1 لرزه ­شناسي: داراي دو آزمايشگاه فيزيك سنگ و تهيه مقاطع صيقلي و نازك سنگ و تجهيزاتي شامل دستگاه 12 كاناله لرزه آمريكايي (GT2B-12ch)، دستگاه اندازه­گيري سرعت در فشار اتمسفر (Sonic viower5217)، دستگاه 6 كاناله لرزه ژاپني (Oyo-6ch.)، دستگاه 24 كاناله لرزه سوئدي (ABEM-24 ch.)، دستگاه پايين­ چاهي لرزه ژاپني (Borehole-log Oyo)، دستگاه اندازه ­گيري سرعت موج در سنگ­ ها تحت فشار همه جانبه (Ergo Tech sonic …)

1 ژئومغناطيس: داراي آزمايشگاه هاي ديرينه مغناطيس، رصـدخانه مغناطيس­ سنجي تهران و اكتشافات مغناطيسـي و تجهيـزات شامل  دستگاه مگنتومتر پروتون (3)، واريومتر (3)، دستگاه GPS، دستگاه GSI(D) ، مگنتوتلوريك، دستگاه هاي اندازه ­گيري مطلق و تئودوليت مغناطيسي

1 ژئوالكتريك: داراي تجهيزات دستگاه IP (IPR11)، دستگاه مقاومت ويژه سوئدي (SAS300)، دستگاه مقاومت ويژه آلماني (Gga)، دستگاه PMR  آب­يابي ­(Numisplus)،  دستگاه چاه­ پيمايي انگليسي (RG geologging)، دستگاه مقاومت ويژه فرانسوي (Syscal-R2)، دستگاه چاه­ پيمايي ژاپني (Geologger-3400)

1 گراني­ سنجي و ژئودزي: تجهيزاتي شامل گراويمتر لاكوست رومبرگ مدل G، گراويمتر لاكوست رومبرگ مدل D، گراويمتر سينتركس CG3، گراويمتر سينتركس CG3M، لوازم نقشه­ برداري شامل دوربين ­هاي تئودوليت و نيوو، GPS و نرم ­افزارهاي مربوطه جهت تفسير داده ­هاي گراني

1 لومینسانس:

 

 

·      تجهیزات بخش­ های پژوهشی گروه فیزیک فضا به شرح ذيل است:

1 ازن و آلودگي هوا: داراي رصدخانه ازن­ سنج (دابسون) و تجهيزات شامل دستگاه ازن ­سنج دابسون مي­ باشد.

1 فيزيك خورشيدي و نجوم:

1 هواشناسي: داراي آزمايشگاه هواشناسي و ديناميك شاره­ هاي ژئوفيزيكي و تجهيزات شامل دستگاه هواشناسي خودكار، دستگاه سرعت ­سنج فيلم داغ دو كاناله (DANTECHدستگاه سودار داپلري، دستگاه آنمامتر اولتراسوند و  دستگاه چگالي ­سنج با دقت بالا مي­ باشد.

1 يونسفر: داراي آزمايشگاه يونسفر و تجهيزات شامل دستگاه يونوسوند مي ­باشد.