ایستگاه‌ها و تجهیزات لرزه‌نگاری ایستگاه‌ها و تجهیزات لرزه‌نگاری

از 105ایستگاه لرزه‌نگاری فعال در سراسر کشور، 49 ایستگاه لرزه‌نگاری کوتاه‌دوره و 56 ایستگاه باندپهن است. ایستگاه لرزه‌نگاری کوتاه دوره مجهز به لرزه‌نگار SS1 و ایستگاه‌های باندپهن مجهز به لرزه‌نگارهای Trillium-40s ،CMG3ESP-120s ،CMG3T-360s  وTrillium-120s  هستند.