بخش پژوهشی ازن و آلودگي هوا بخش پژوهشی ازن و آلودگي هوا

 
معرفي:
اين بخش با اهداف تحقيقات در زمينه شناخت و اندازه‌گيري لايه‌ ازن و آلاينده‌هاي جوي، سال 1354 هجري‌شمسي در موسسة ژئوفيزيك تشكيل شد. در ابتدا اندازه‌گيري ازن كلي جو به كمك يك دستگاه ازن‌سنج‌دابسون انجام مي‌گرفت و متعاقب آن اندازه‌گيري ازن، گازكربنيك و دي‌اكسيد‌گوگرد در تروپسفر (ورد‌سپهر) با همكاري مركز تحقيقات ماكس پلانك آلمان در اين بخش شروع شد. اين اندازه‌گيريها براي تعيين تغييرات ضخامت لايه‌ازن استراتوسفريك (پوش‌سپهري) كه از اهميت خاصي برخوردار است، مورد استفاده قرار مي‌گيرد. آموزش دانشجويان در سطوح مختلف و برگزاري دوره‌هاي كوتاه‌مدت كا‌‌ر‌‌آموزي براي متقاضيان داخل و خارج دانشگاه نيز از فعاليتهاي اين بخش مي‌باشد.
 
اهداف و توانائيهاي بخش
 
الف ـ اهداف اصلي فعاليتهاي پژوهشي اين بخش عبارتند از :
شناخت و اندازه‌گيري آلاينده‌هاي هوا و اثر آن بر تحولات جوي، اقليمي و همچنين بر روي محصولات كشاورزي و محيط‌زيست
اندازه‌گيريهاي ازن كلي و ازن سطحي به طور مداوم در محل ايستگاه ژئوفيزيك
اين مطالعات عمدتا در قالب طرحهاي پژوهشي مصوب شوراي پژوهشي دانشگاه و شوراي پژوهشهاي علمي كشور انجام مي‌شوند.
 
ب ـ اهداف اصلي فعاليتهاي آموزشي اين بخش عبارتند از :
همكاري در آموزش دانشجويان كارشناسي‌ارشد و دكتري هواشناسي
فراهم آوردن امكانات دستگاهي و اطلاعات آماري جهت تحقيقات دانشجوئي و راهنمائي پايان‌نامه‌ها
 
ج ـاهداف اصلي فعاليتهاي اين بخش در ارتباط با سازمانها و مراكز ديگر عبارتند از :
همكاري با آزمايشگاه فيزيك و شيمي محيط (LPCE) وابسته به مركز تحقيقات علمي فرانسه (CNRS) در اندازه‌گيري ازن‌ورد‌سپهري
همكاري با مركز تحقيقات ماكس پلانك آلمان در زمينه مدلسازي براي مطالعه ازن و فتوشيمي ورد‌سپهري و پوش‌سپهري در ايران
همكاري با سازمان جهاني هواشناسي و مركز ازن سنجي آلمان (Holen peissenlerg)
همكاري و مشاوره در تحقيقات كشاورزي مربوط به تأثير آلاينده‌ها بر روي محصولات كشاورزي و همكاري با سازمانهاي بهداشتي كشور
همكاري و مشاوره در مسايل زيست‌محيطي سازمانهاي شهري و شهرسازي، كمك در تعيين محل استقرار سازه‌هاي شهري و صنعتي
همكاري با سازمان‌هواشناسي، محيط‌زيست، شركت كنترل و كيفيت هوا و تمام مراكز اندازه‌گيري و تحقيقاتي آلودگي محيط در ايجاد يك بانك اطلاعاتي
مشاركت در طراحي و ساخت حساسه‌هاي اندازه‌گيري آلاينده‌هاي هوا
 
اعضاي بخش:
اعضاي هيات علمي:
دكتر مجيد مزرعه‌ فراهاني
 
كارشناسان :
مهندس زهرا شرعي‌پور
آدرس پست الکترونیک بخش ازن: ozone@ut.ac.ir
 
تجهيزات (آزمايشگاهي و ميداني)
دستگاه ازن‌سنج‌داپسون براي اندازه‌گيري ازن كلي جو
دستگاه الكترو‌شيميائي اندازه‌گيري ازن‌ورد‌سپهري
امكانات رايانه‌اي و نرم‌افزارهاي پيشرفته براي محاسبات و مدلسازي ازن و فتو‌شيميائي‌جو
ایستگاه سنجش آلودگی هوا وابسته به سازمان محیط زیست شامل داده های آلاینده های (CO, NO, NO2, NOX, PM2.5)