بخش پژوهشی زلزله‌شناسی بخش پژوهشی زلزله‌شناسی

بخش پژوهشي زلزله¬شناسي 
معرفي بخش 
به پيشنهاد مرحوم پروفسور سيد محمود حسابي معروف به پدر علم فيزيک ايران و با تلاش مرحوم دکتر حسين کشي افشار در سال 1336 مؤسسه ژئوفيزيک پايه گذاري شد و از سال 1339 به فعاليت¬هايش ادامه داد. بخش زلزله‏شناسي از بدو تأسيس مؤسسه در سال 1336 هجري ‏شمسي با هدف مطالعه زلزله‏خيزي كشور و بررسي شيوه‏هاي كاهش خطرات ناشي از زلزله ايجاد گرديد.  در اين راستا به علت اهميت امر زلزله و نياز كشور به راه‏اندازي ايستگاهها و شبكه‏هاي لرزه‏نگاري به تدريج گسترش پيدا كرده است. اعضاي هيأت علمي اين بخش علاوه بر فعاليتهاي پژوهشي به تربيت دانشجو در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري نيز مي‌پردازند.
فعاليتهاي مهم بخش 
8-2-1 استفاده از داده‏هاي زمين‏لرزه‏ها جهت مطالعه پوسته ايران و خصوصيات آن در مناطق مختلف.
8-2-2 مشاوره و همكاري در مطالعات لرزه‏خيزي استانهاي كشور.
8-2-3 بررسيهاي لرزه زمينساختي ايالتهاي مختلف. 
8-2-4 انجام طرحهاي پژوهشي-كاربردي در زمينه‏هاي مختلف لرزه‏خيزي بخصوص در مورد ساختگاه سازه‏هاي مهم نظير سد، نيروگاه و غيره .
8-2-5 مطالعه اثر انفجارات روي سازه‏هاي مجاور آنها خاصه شريانهاي حياتي مانند لوله‌هاي نفت، گاز و آب.
8-2-6 همكاري نزديك با مراكز لرزه‏نگاري كشور. 
8-2-7 همكاري بين‏المللي در مورد زلزله‏شناسي و اجراي كنفرانسهاي بين‏المللي. 
 
اهداف و توانائيهاي بخش
 الف ـ اهداف اصلي فعاليتهاي پژوهشي اين بخش عبارتند از: 
8-3-1 استفاده از داده‏هاي زمين‏لرزه‏ها جهت مطالعه خصوصيات آنها و مطالعه پوسته كه بصورت پايان‏نامه يا طرحهاي  تحقيقاتي انجام مي‏گيرد .
8-3-2 انجام طرحهاي پژوهشي-كاربردي در زمينه‏هاي مختلف لرزه‏خيزي بخصوص در مورد ساختگاه سازه‏هاي مهم نظير سد، نيروگاه و غيره .
8-3-3 همكاري نزديك با مراكز لرزه‏نگاري كشور. 
8-3-4 همكاري بين‏المللي در مورد زلزله‏شناسي و اجراي كنفرانسهاي بين‏المللي در سطح قاره آسيا .
 
اهداف اصلي فعاليتهاي آموزشي اين بخش عبارتند از:
8-3-5 فراهم آوردن زمينه‏هاي بكارگيري آموخته‏هاي نظري دانشجويان .
8-3-6 استفاده از اطلاعات جمع‏آوري شده زمين‏لرزه‏ها در تحقيقات دانشجويي .
8-3-7 مشاركت در برگزاري دوره‏هاي كوتاه‏مدت جهت ارتقاء سطح علمي و تجربي كار‏آموزان و كار‏ورزان داخل كشور .
 
اهداف اصلي فعاليتهاي اين بخش در ارتباط با سازمانها و مراكز ديگر عبارتند از:
8-3-8 مشاوره و همكاري در مطالعات لرزه‏خيزي و طرحهاي پژوهشي-كاربردي .
8-3-9 مطالعه اثر انفجارات معادن در سازه‏هاي مجاور آنها .
8-3-10 بررسيهاي لرزه زمينساختي مناطق مختلف .
 
 
تجهيزات (آزمايشگاهي و ميداني) بخش
8-4-1 دستگاه لرزه‏نگارSS-1 
8-4-2 دستگاه لرزه‏نگارL4CD 
8-4-3 دستگاه ثبات مانستهPS-2 (Analog)
8-4-4 دستگاه ثبات رقميPDAS-100 (Digital) 
8-4-5 دستگاه ذخيره‏داده اسكازي (SCSI)
8-4-6 امكانات رايانه‏اي و نرم‏افزارهاي تخصصي زلزله‏شناسي
 
موزه بخش
 اين مركز مجموعه¬اي از قديمی¬ترين دستگاههاي ثبت امواج لرزه¬اي موجود درمؤسسه را فراهم آورده است كه علاوه بر جنبة آموزشي، معرف سير تحول تاريخي اين تجهيزات نيز مي¬باشد. موزه در حال حاضر شامل  قسمتهاي زير است:
8-5-1 تماشاگه: همراه با نصب تصاوير به معرفي رؤساي مؤسسه ژئوفيزيک از ابتدا تا حال، رؤسا و اعضاي هيأت علمي بخش زلزله شناسي و کارشناسان شاغل در آن مي پردازد.
8-5-2 لرزه¬نگاشتها و لرزه¬نگارها: آزمايشگاه بخش پژوهشي زلزله¬شناسي همراه با معرفي بعضي از زلزله¬هاي مخرب جهان و ايران و همچنين لرزه¬نگارها؛ شامل معرفي دستگاه¬هاي ابتدايي مؤسسه با نامهاي گاليتسين و اشتوتگارد هيلر و ... مي باشد.
8-5-3 زمان: نمايش دستگاه¬هاي قديمي زمان و تصاويري از دستگاه¬هاي مورد استفاده زمان از ابتدا تا كنون.
 
8-6- برخي فعاليت هاي جديد بخش
بخش زلزله‏شناسي اخيراً سعي در انتشار برخي از کتابهاي نرم افزاري-تخصصي-کاربردي در جهت رشته زلزله شناسي را دارد، براي نمونه: 
8-6-1 کتاب «تبديل داده‌ها و آشنايي عملي با نرم‌افزار آناليز داده‌هاي لرزه‌اي SEISAN». 
8-6-2 کتاب «واژگان تصويری زلزله شناسی، فارسي-انگليسي». 
8-6-3 کتاب «کنترل کيفيت در شبکه لرزه نگاري و زلزله شناسی»، در مرحله چاپ. 
8-6-4 تهيه کتاب «کار عملي با نرم افزارهاي تخصصي-کاربردي زلزله»، در مرحله آماده سازي براي چاپ. 
8-6-5 کتاب «تعمير، نگهداري و نصب ايستگاه¬هاي لرزه¬نگاري مركز لرزه¬نگاري كشوري»، آماده چاپ.