بخش تحقیقاتی لومينسانس بخش تحقیقاتی لومينسانس

معرفي لومينسانس
روشهاي مختلفي جهت سن‌يابي سنگها وجود دارد كه هريك معايب و مزاياي خود را دارد. اين روشها شامل راديوكربن، آرگن_آرگن، cosmogenic و لومينسانس مي‌باشد.
معرفي بخش
اين بخش به منظور سن‌يابي سنگها كه كاربردهاي وسيعي در علوم زمين، جغرافيا، باستان‌شناسي، اقيانوس‌شناسي و اقليم‌شناسي دارد، تشكيل گرديده است.
4-2- اهداف و توانائيهاي بخش
اهداف بخش شامل سه قسمت پژوهشي، آموزشي و خدماتي به شرح زير مي باشد:
الف- اهداف اصلي فعاليتهاي پژوهشي
4-2-1 مطالعه خطرهاي طبيعي شامل شناسايي زمينلرزه، خشكسالي، سيل و آتشفشان، معمولا حوادث طبيعي بصورت تناوبي رخ مي‌دهند. تعيين سن تناوب و آخرين زمان رخداد طبيعي به ما كمك مي‌كند تا بتوانيم دوره تناوب و احتمال وقوع بعدي خطر طبيعي را تخمين بزنيم. يكي از روشهاي بنياني تخمين خطر زلزله در ارتباط با گسلها، ميزان لغزش گسل طي دوران خاص مي‌باشد كه اين مهم به كمك روشهاي سن‌يابي انجام مي‌شود. 
4-2-2 در باستان شناسي تعيين سن مطلق تمدنها و يافته ها كليدي است. اين بخش اميد دارد با سن‌يابي رسوبات و يافته‌هاي باستان‌شناسي، باستان‌شناسان ايران را در انجام پروژه هاي تحقيقاتي ياري كند.
4-2-3 در اقليم شناسي با توجه به ثبت و ضبط حوادث گذشته زمين در طبيعت مي‌توان با سن‌يابي دوره‌هاي گذشته اقليم زمين، تصويري از وضعيت آب و هوايي به دست آورد.
4-2-4 به كمك سن‌يابي مي توان علوم ديرينه زلزله شناسي، ديرينه اقليم شناسي و باستان شناسي را توأمان در منطقه‌هاي مختلف ايران بررسي نمود. به عنوان مثال استفاده از ديرينه زلزله شناسي و ديرينه اقليم شناسي جهت بررسي چگونگي گمشدگي دوران تمدن، مهاجرت و...
ب- اهداف اصلي فعاليتهاي آموزشي
4-2-5 با توجه به بكر بودن زمينه هاي تحقيقاتي كه در قسمت اهداف اصلي فعاليتهاي پژوهشي به آن اشاره شد، ضروري است نيروهاي متخصص جهت انجام فعاليتهاي ملي به منظور تحقق آن اهداف تقويت شوند. دراين جهت اين بخش اميدوار است طي مشاركتهاي نزديك آموزشي با گروههاي آموزشي فيزيك زمين، فيزيك فضا، زمين شناسي، هواشناسي، جغرافيا، باستان‌شناسي و... بتواند زمينه‌هاي لازم جهت پرورش اين متخصصين را فراهم كند.
ج- اهداف اصلي فعاليتهاي بخش در ارتباط با سازمانها و مراكز ديگر
4-2-6 اين بخش عليرغم نداشتن امكانات، ضمن برقراري ارتباط نزديك با آزمايشگاههاي سن‌يابي دانشگاه آكسفورد و ساير دانشگاههاي انگلستان، زمينه لازم براي پيشبرد اهداف خود را فراهم نموده است و در اين مسير از امكانات خارج جهت رفع نيازهاي داخل بهره‌مند شده است و در حال حاضر با مراكز مختلف دولتي شامل سازمان زمين‌شناسي، وزارت مسكن، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و غيره ارتباط تحقيقاتي دارد. 
 
4-3- تجهيزات (آزمايشگاهي و ميداني)
4-3-1 عليرغم آنكه تلاش فراوان جهت جذب بودجه به منظور خريد تجهيزات تاكنون ناموفق بوده است، ازفروردين سال 1386با احداث اتاق تاريك، حركت در جهت احداث آزمايشگاه ملي سن‌يابي به روش لومينسانس آغاز شده است.