بخش پژوهشی يونسفر بخش پژوهشی يونسفر

 
واحد يونسفر يكي از بخشهاي گروه فيزيك‌فضاست كه از سال 1344 هجري‌شمسي تأسيس شده است. اين بخش به منظور تهيه داده‌هاي يونسفري مورد نياز كارهاي تحقيقاتي بوجود آمده است. مشاركت در آموزش و برگزاري دوره‌هاي كارآموزي از ديگر فعاليتهاي بخش يونسفر مي‌باشد.
 
اهداف و توانائيها
 
الف ـ اهداف اصلي فعاليتهاي پژوهشي اين بخش عبارتند از :
مطالعه و بررسي زمينه‌هاي كاربردي فعاليتهاي يونسفري (مخابرات، راديو، تلويزيون و ...)
بررسي گسلهاي فعال به كمك مطالعه تغيير فاز امواج ارسالي
مطالعه تأثير متقابل فعاليتهاي يونسفري و مغناطيسي زمين در ايران
مطالعه بي‌هنجاري‌هاي منطقه‌اي (ايزوستازي)
بررسي عوامل مؤثر بر فعاليتهاي يونسفري در عرضهاي مياني
 
ب ـ اهداف اصلي فعاليتهاي آموزشي اين بخش عبارتند از :
برگزاري دوره‌هاي آموزشي كوتاه‌مدت با استفاده از سونداژ يونسفري
فراهم آوردن زمينه‌هاي آشنائي علاقمندان داخل و خارج دانشگاه با روشها و دستگاههاي اندازه‌گيري بسامد بحراني لايه‌ها، ارتفاع لايه‌ها از سطح زمين، چگالي الكتروني لايه‌ها، تعيين فاكتور F و حداكثر بسامد قابل استفاده (MUF)
ايجاد زمينه‌هاي مساعد جهت بكارگيري آموخته‌هاي نظري دانشجويان
 
ج ـاهداف اصلي فعاليتهاي اين بخش در ارتباط با سازمانها و مراكز ديگر عبارتند از :
مشاركت در اجراي طرحهاي پژوهشي ـ كاربردي
تبادل داده‌ها با ساير مراكز تحقيقاتي
 
 
اعضاي هيات علمي:
دكتر سرمد قادر(عضو هيأت علمي)
دكتر احمد رايين (همكار علمي)
پست الكترونيك بخش: ionospher@ut.ac.ir
 
تجهيزات (آزمايشگاهي و ميداني)
دستگاه سونداژ يونسفري IPS-71 جهت تهيه ثبتهاي يونسفري (آيونوگرامها)
رايانه و نرم‌افزارهاي مناسب جهت ثبت و نمايش داده‌ها
سيستم آنتن‌هاي فرستنده و گيرنده