بخش پژوهشی ژئوالكتريك بخش پژوهشی ژئوالكتريك

معرفي بخش تحقيقات ژئوالكتريك
بخش تحقيقات ژئوالكتريك در سال 1356 هجري‌‌شمسي تحت نام اكتشافات در موسسه ژئوفيزيك ايجاد و به تدريج گسترش يافت . اين بخش به منظور فراهم آوردن بستر تحقيقات پژوهشي ـ كاربردي در اكتشافات ژئوالكتريكي و ارتباط با صنعت ايجاد شده است. آموزش دانشجويان موسسه در مقطع كارشناسي ارشد و دكتري و همچنين برگزاري ‌دوره‌هاي كارآموزي كوتاه‌مدت براي متقاضيان داخل و خارج از دانشگاه بخشي از فعاليتهاي آن مي‌باشد. علاوه بر اين، اين بخش پي‌جوئي‌هاي اكتشافي منابع آبهاي زير‌زميني، معادن، مطالعه ساختگاه پروژه‌هاي مهندسي مانند سد ها و نيروگاهها و ساختارهاي زمين‌شناختي (زمين لغزش و...) در قالب طرحهاي پژوهشي ـ كاربردي را نيز بر عهده دارد.
3-1- اهداف و توانمندي هاي بخش
الف ـ اهداف اصلي فعاليتهاي پژوهشي اين بخش عبارتند از :
3-1-1 مطالعه و بررسي امكان افزايش دقت و كارآيي روشهاي متداول در اكتشافات ژئوالكتريكي
3-1-2 مطالعه و بررسي زمينه‌هاي جديد كاربردي در تحقيقات ژئوالكتريكي
اين فعاليتها در قالب طرحهاي پژوهشي مصوب شوراي پژوهشي دانشگاه و مصوب شوراي پژوهشهاي علمي كشور ارائه مي‌شوند.
ب ـ اهداف اصلي فعاليتهاي آموزشي اين بخش عبارتند از : 
3-1-3 فراهم آوردن زمينه‌هاي بكارگيري آموخته‌هاي نظري دانشجويان دوره كارشناسي ارشد و دكتري
3-1-4 همكاري در انجام عمليات صحرايي مرتبط با تحقيقات دانشجوييدوره هاي تحصيلات تكميلي.
3-1-5 مشاركت در برگزاري دوره‌هاي كوتا‌مدت جهت ارتقاء سطح علمي و تجربي كار‌آموزان و كارورزان داخل و خارج دانشگاه
ج ـ اهداف اصلي ارتباط اين بخش با سازمانها و مراكز ديگر عبارتند از : 
3-1-6 مشاوره در طراحي مطالعات ژئوالكتريكي مراكز علمي و صنعتي كشور 
3-1-7 همكاري در اجراي طرحهاي پژوهشي ـ كاربردي در زمينه هاي مقاومت ويژه الكتريكي ، قطبش القائي ، چاه پيمائي و PMR .
3-1-8 مشاوره در تعيين محل ساختگاه سد ها جهت رفع نياز با وزارت نيرو و سازمانهاي ذيربط
3-1-9 مشاوره در تعيين محل زمين لغزه ها بمنظور ايمني راهها با وزارت راه و ترابري
3-1-10 مشاوره در تعيين محل نيروگاهها و سازه هاي مهم از نظر ساختگاه و تامين آب مورد نياز با وزارت نيرو
3-1-11 مشاوره در اكتشاف ذخيره هاي معدني براي وزارت معادن و فلزات و بخشهاي خصوصي
3-1-12 مشاوره در مطالعات كمي و كيفي آبهاي زيرزميني ( آلودگي نفتي و شيميائي )براي اهداف زيست محيطي به سازمانهاي ذيربط
3-1-13 مشاوره در تعيين ومشخص نمودن قنوات، مخازن وچاه هاي قديمي
3-1-14 مشاوره در تعيين رودخانه ها و شهرهاي مدفون باستاني براي سازمان ميراث فرهنگي كشور
3-2- موارد زير از زمينه‌هاي اصلي اين فعاليتها مي‌باشند:
3-2-1 اكتشاف معادن و منابع آبهاي زيرزميني از نظر كمي و كيفي
3-2-2 مطالعه ژئوالكتريكي ساختگاه سازه‌هاي مهم و مرتبط با شريانهاي حياتي كشور مانند نيرو‌گاهها، سدها، پل‌ها، تونلها و بزرگراهها 
 
3-2-3 مطالعات چاه‌پيمائي
3-2-4 مطالعه پارامترهاي هيدروژئولوژيكي
3-2-5 مطالعه خواص الكتريكي و قطبش القائي سنگها در آزمايشگاه
3-2-6 مشاركت در پي‌جوئي‌هاي باستان‌شناسي
3-2-7 مطالعه زمين لغزش ها جهت ايمني ابنيه و راهها
3-2-8 مطالعه چاه پيمائي جهت پي گيري رگه هاي معدني و كيفيت آب زيرزميني
3-3- تجهيزات بخش تحقيقات ژئو الكتريك
3-3-1 دستگاه ژئوالكتريك Terrameter و Bodenziewerk و Syscal-R2 جهت مطالعات ژئوالكتريكي
3-3-2 دستگاه قطبش القائي Scintrex و Syscal-R2 جهت اكتشاف كانيهاي فلزي
3-3-3 دستگاه چاه‌نگاري Geologger-3400 و دستگاه RG micrologger جهت مطالعات چاه پيمائي همراه با سوندهاي نوترون، گاما و غيره
3-3-4 دستگاه مقاومت‌سنج Rips 3 جهت تعيين مقاومت ويژه الكتريكي و قطبش القائي نمونه‌هاي سنگ در آزمايشگاه
3-3-5 دستگاه PMR سطحي جهت مطالعه مستقيم آبهاي زير‌زميني و تعيين ضرائب هيدروژئولوژيكي
3-3-6 دستگاه اندازه گيري ميدان كلي مغناطيس MAGNETOMETER PROTON
3-3-7 دستگاه اندازه گيري الكترومغناطيس VLF
3-3-8 دو دستگاه با بوستر و متعلقات (SAS300) ABEM
3-3-9 امكانات رايانه‌اي و نرم‌افزاري پيشرفته براي محاسبات و مدل‌سازي ژئوالكتريك از جمله: 
3-3-10 نرم‌افزار WINSEVE 6 جهت تفسير يك بعدي مقاومت ويژه الكتريكي
3-3-11 نرم‌افزار RES2DINV IP جهت تفسير دو بعدي مقاومت ويژه الكتريكي
3-3-12 نرم‌افزار RES3DINV جهت تفسير سه بعدي مقاومت ويژه الكتريكي
3-3-13 نرم‌افزار VIEW LOG جهت تفسير داده‌هاي چاه پيمائي
3-3-14 نرم‌افزار PRODIVINER جهت تفسير داده‌هاي تشديد مغناطيسي پروتون براي آبهاي زيرزميني
3-4- نمونه هائي از برداشتهاي انجام شده
3-4-1 برداشت دستگاه بوستر و متعلقات (SAS300) ABEM
3-4-2 برداشت دستگاه اندازه گيري IPR11 (RS , IP)
3-4-3 برداشت دستگاه اندازه گيري مستقيم آب زيرزميني P.M.R ( NUMIS- PLUS)
3-4-4 برداشت دستگاه اندازه گيري الكترومغناطيس VLF
3-5- برخي از پروژه هاي انجام شده يا در دست اجرا در بخش ژئوالكتريك
3-5-1 حفره يابي نيروگاه برق 1000 مگا واتي فامنين همدان
3-5-2 مطالعات ژئوالكتريكي سد شهيد رجائي (ساري)
3-5-3 مطالعات ژئوالكتريكي سد نيمرود (جاجرود)
3-5-4 مطالعات ژئوالكتريكي سد كوثر (بهبهان)
3-5-5 مطالعات ژئوالكتريكي سد هاي باتون و بيدستان (فارس)
3-5-6 مطالعات ژئوالكتريكي سد هاي شرق و غرب گيلان : پلرود ، ناورود، شفارود، شلمان رود (گيلان)
3-5-7 مطالعات ژئوالكتريكي سد علويان (مراغه)
3-5-8 مطالعات ژئوالكتريكي سد آقاچاي (خوي)
3-5-9 اكتشاف معدن سرب رشم (دامغان) به روش مقاومت ويژه و قطبش القائي
3-5-10 اكتشاف معدن مس چوناس (شازند اراك) به روش مقاومت ويژه و قطبش القائي
3-5-11 اكتشاف معدن سرب و روي گزو (طبس) به روش مقاومت ويژه و قطبش القائي
3-5-12 پروژه شهرضا (اصفهان) جهت مطالعه آبهاي زيرزميني
3-5-13 پروژه سيمان تهران (شهر ري) جهت مطالعه آب زيرزميني
3-5-14 مطالعه زمين لغزه گردنه صائين اردبيل بمنظور تامين ايمني راه اردبيل - سراب