بخش پژوهشی ژئومغناطيس بخش پژوهشی ژئومغناطيس

بخش پژوهشي ژئومغناطيس موٴسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران
 
معرفي بخش
بخش مغناطيس‌سنجي از ابتداي تأسيس موسسة ژئوفيزيك در سال 1336 هجري شمسي ايجاد و به تدريج توسعه يافته است و زير بخشهاي آن در حال حاضر عبارتند از : 
 • رصد‌خانه مغناطيسي تهران
 • آزمايشگاه اكتشافات به روش مغناطيس‌سنجي
 • آزمايشگاه اكتشافات به روش الكترو‌مغناطيس
 • آزمايشگاه مغناطيس سنگها و ديرينه مغناطيس
تهيه و ارسال گزارشهاي سالانه به مراكز ذيربط، آموزش دانشجويان و برگزاري دوره‌هاي كارآموزي كوتاه‌مدت براي متقاضيان داخل و خارج از دانشگاه بخشي از فعاليتهاي آن مي‌باشد. اين بخش پي‌جوئي‌هاي اكتشافي در ساختگاههاي مهندسي، منابع و ذخاير زيرزميني، تعيين ذخاير گرمايي زمين، معادن فلزي و ساختارهاي زمين‌شناختي را نيز بر عهده دارد. تعيين شدت و جهت ميدان‌مغناطيسي كره‌زمين، خواص مغناطيسي‌سنگها و يا كانيهاي‌مغناطيسي نيز از جمله فعاليتهاي ديگر اين بخش بوده كه در سالهاي اخير گسترش قابل توجهي داشته است. اندازه‌گيريهاي ميدان‌مغناطيسي در نقاط مختلف كشور خصوصا فرودگاهها توسط اين بخش انجام گرفته است. مطالعه ارتباط بين لايه‌هاي يونسفر و تغييرات ميدان‌مغناطيسي كره‌زمين و مقايسه داده‌هاي رصدخانه‌ مغناطيسي و رصدخانه‌خورشيدي نيز از جمله فعاليتهاي في‌ما‌بين بخشهاي مغناطيس‌سنجي و خورشيدي است.
بخش مغناطيس سنجي موسسة ژئوفيزيك، عضو اتحادية بين‌المللي ژئومغناطيس (IAGA, International Association of Geomagnetism of Aeronomy) مي‌باشد. اين اتحاديه يكي از اتحاديه‌هاي سازمان بين‌المللي ژئودزي و ژئوفيزيك (IUGG, International Union of Geodesy and Geophysics) است كه هر چهار سال يكبار كنفرانس بين‌المللي ژئوفيزيك را در يكي از كشورهاي دنيا برقرار مي‌نمايد.دكتر بهروز اسكويي نمايندة ايران در سازمان IAGA مي‌باشند.
 
اهداف و توانائيهاي بخش
اهداف اصلي فعاليتهاي پژوهشي اين بخش عبارتند از : 
 • مطالعه و بررسي امكان افزايش دقت و كارايي روشهاي متداول در اكتشافات ژئومغناطيسي
 • مطالعه و بررسي زمينه‌هاي جديد كاربردي در تحقيقات ژئومغناطيسي
 • اندازه‌گيري تغييرات ميدان‌مغناطيسي‌زمين، تعيين و ارائه پارامترهاي مورد نياز كه در قالب طرحهاي پژوهشي مصوب شوراي پژوهشي دانشگاه و مصوب شوراي پژوهشهاي علمي كشور ارائه مي‌شوند.
اهداف اصلي فعاليتهاي آموزشي اين بخش عبارتند از :
 • فراهم آوردن زمينه‌هاي بكارگيري آموخته‌هاي نظري دانشجويان
 • همكاري در انجام عمليات صحرائي مرتبط با تحقيقات دانشجوئي
 • مشاركت در برگزاري دوره‌هاي كوتاه‌مدت و بلند‌مدت جهت ارتقاء اطلاعات نظري و تجربي كارآموزان و كارورزان داخل و خارج از دانشگاه
اهداف اصلي فعاليتهاي اين بخش در ارتباط با سازمانها و مراكز ديگر عبارتند از :
 • همكاري در اجراي طرحهاي پژوهشي ـ كاربردي
 • مشاوره در طراحي مطالعات ژئوفيزيكي پروژه‌هاي مراكز علمي و صنعتي كشور
 • مبادله اطلاعات و گزارشها با مراكز تحقيقاتي بين‌المللي ذيربط.
 
 
آزمايشگاه ها و تجهيزات موجود در بخش
   بخش مغناطيس سنجي موٴسسه ژئوفيزيك علاوه بر رصد خانه مغناطيس سنجي تهران MagneticObservatory)  (Tehran's٬ داراي آزمايشگاه هاي ديرينه مغناطيس Paleomagnetism))، آزمايشگاه اكتشافات ژئومغناطيسي  (Geomagnetic Exploration) و آزمايشگاه اكتشافات الكترومغناطيسي((EM است.
فعاليتهاي كمك آموزشي و پژوهشي
دانشجويان كارشناسي ارشد در هرنيم نيمسال  تحصيلي 4 آزمايش در طي 4 هفته آزمايشگاه هاي فوق الذكر انجام ميدهند. دانشجويان كارشناسي ارشد موٴسسه از داده هاي موجود در رصد خانه و نيز ساير آزمايشگاه هاي بخش در تدوين پايان نامه هاي خود استفاده مي كنند.
عناوين طرح هاي پژوهشي و كاربردي
 • طرح پردازش داده هاي مغناطيسي هوايي با استفاده از اسپلاين هاي مكعبي
 • طرح زمين گرمائي خوي براي انرژي هاي نو سازمان انرژي اتمي
 • طرح زمين گرمائي بوشلي براي  انرژي هاي نو سازمان انرژي اتمي (خاتمه يافته)
 • مطالعات مگنتوتلوريك دشت اينچه برون (خاتمه يافته)
 • مطالعات مگنتوتلوريك براي تشخيص ساختار زمين شناسي منطقه بم (خاتمه يافته)
 • مطالعات راديومگنتوتلوريك براي تشخيص گسلهاي منطقه بم
 • مطالعه گسل تلخاب با استفاده از روش مگنتوتلوريك
 • مطالعه گسل تلخاب با استفاده از روش راديومگنتوتلوريك
 • مطالعه مگنتوتلوريك روي يك پروفيل شرقي- غربي در امتداد جاده اراك – بروجرد
 • مطالعه مگنتوتلوريك روي يك پروفيل عمود بر زاگرس در منطقه استان هاي كرمان و فارس                         مطالعه گسل شمال تهران در منطقه تهران با استفاده از روش راديومگنتوتلوريك 
 • مطالعه مگنتوتلوريك منطقه استان گلستان. ( خاتمه يافته)
 • ارتباط با سازمان هاي داخل و مراكز خارج از كشور
 • دانشجويان ساير دانشگاه هاي ايران براي دريافت داده ها و اطلاعات درباره مغناطيس كره زمين به بخش مغناطيس سنجي مؤسسه مراجعه مي كنند.
چون علم ژئوفيزيك مربوط به كره زمين و محيط اطراف است  هميشه تبادل اطلاعات بين موٴسسه ژئوفيزيك وساير كشورها برقرار مي باشد. 
 
 
اعضاي هيات علمي:
دكتر بهروز اسكوئي
 
كارشناسان :
مجيد زينلي
بي‌بي رابعه صداقت
تكنسين:
مجيد خمسه
 
پست الکترونيک:
geomag@ut.ac.ir