دکتر مجید مزرعه‌ فراهانی دکتر مجید مزرعه‌ فراهانی

 
دکتر مجید مزرعه‌فراهانی
استادیار گروه آموزشی فیزیک فضا
رئیس بخش ازن و آلودگی هوا
پست الکترونیک : mazraeh@ut.ac.ir
تلفن :61118231-61118286
آدرس وب سایت: https://rtis2.ut.ac.ir/cv/mazraeh