راهنمای نگارندگان راهنمای نگارندگان

خط‌ مشي مجله

 

مجله فيزيك زمين و فضادر زمينه‌های زلزله‌شناسي، لرزه‌شناسي، مغناطيس زمين، گراني‌سنجي، ژئوالكتريك، هواشناسي، فيزيك جّو، آلودگي هوا، فيزيك خورشيدي، ستاره‌شناسي، اخترفيزيك، جزرومد، سن‌يابي به روش‌های ژئوفیزیکی، اقيانوس‌شناسي فيزيكي و رشته‌هاي وابسته،براي چاپ و انتشار به زبان فارسي (همراه خلاصه مبسوطانگليسي)در گزینه‌های زير، مقاله مي‌پذيرد.

الف-پژوهشي بنيادي: مقاله‌اي كه در آنبه ابداع نظريه يا روشي جديد دربارهموضوع علمي خاصيپرداخته و يا راه‌حل جديدي براي حل مسئله‌اي ارائه ‌شود.

ب-پژوهشي كاربردي: مقاله‌اي كه در آن نظريه‌ها و روش‌هاي شناخته شده در زمينه‌اي خاص به كار گرفته و نتايج جديدي در آنارائه شود.

ج- يادداشت پژوهشي: مقاله‌اي كه در آن نتيجه يك پژوهش به طور مختصر بيان و انتظار مي‌رود كه در آينده به مقاله يا مقاله‌هاي پژوهشي مفصل‌تريمنتهي شود.

د-مروري (Review): مقاله‌اي كه در آنسابقة نظريه‌ها و روش‌ها به طور جامع بررسي و نظراتي درباره حال و آينده موضوع مورد بحث ارائه ‌شود.

 

پذیرش مقاله

مقاله با فرمت word 2007 و با رعایت موارد زیر از طریق سامانه مجله به آدرس http://jesphys.ut.ac.irفرستاده شود.

 

تعهد نگارنده‌(گان)

* تکمیل فرم انحصار چاپ مقاله، نگارنده‌(گان)را متعهد مي‌نماید كه مقاله پیشتر در جای دیگری چاپ و یا به‌طور همزمان براي مجله ديگريفرستاده نشده و تا دريافت پاسخ آخر از سوي سردبير مجله نيز، ارسال نخواهد شد.

 

* مسئوليت مطالب بيان شده در مقاله بر عهده نگارنده‌(گان) است.

 

ساختار مجله

صفحه اول مقاله شامل:

عنوان فارسی

عنوان کوتاه، جامع و بیانگر موضوع اصلی مقاله باشد.

 

نگارنده‌(گان)

نام و نام‌خانوادگی، مرتبه علمی، محل کار، رایانشانی (E-mail)، و شماره تماس نگارنده‌(گان) با مشخص کردن نگارنده رابط آورده شود.

چکیده فارسی

مقاله باید دارای چکیده به زبان فارسی (تا 250 واژه) باشد.

 

واژه‌های کلیدی فارسی

حداکثر شش واژه کلیدی آورده شود.

 

عنوان انگلیسی

عنوان انگلیسی می‌بایست ترجمه دقیق عنوان فارسی باشد.

 

نگارنده‌(گان) به انگلیسی

نام و نام‌خانوادگی، مرتبه علمی و محل کار نگارنده‌(گان) به انگلیسی آورده شود.

 

خلاصه مبسوط انگليسي

خلاصه مبسوط انگليسي (بین 500 تا 800 کلمه) آورده شود.

 

واژه‌های کلیدی انگلیسی

حداکثر شش واژه کلیدی انگلیسی آورده شود که می‌بایست معادل واژه‌های کلیدی فارسی باشد.

 

بخش‌بندي دیگر صفحات مقاله:

* مطالب به ترتيب زير آورده شود (بخش‌هاي 2 تا 4 را مي‌توان به‌صورت چند زيربخش جداگانه تنظيم كرد.)

 

1   مقدمه

2    روش پژوهش

3    اندازه‌گیری، مشاهده و محاسبه

4    بحث

5    نتیجه‌گیری

تشکر و قدردانی (درصورت نیاز)

پیوست (درصورت نیاز)

مراجع

 

* قلم نگارش مقاله برای متن فارسی می‌بایست B Zarبا اندازه 12 و برای متن انگلیسی Time New Roman با اندازه 10 باشد.

* درصورت نياز به آوردنمعادل انگليسي يك واژه فارسی، معادل انگلیسی باید تنها یک بار، و در نخستین بار بکار بردن واژه فارسی، داخل کمانک (پرانتز) آورده شود.

* در متن مقاله، اشاره به مراجع می‌بایست به فارسي باشد. برای مرجع تا دو نگارنده، بصورت نام نگارنده‌(گان) و سال انتشار اثر مقاله و برای مرجع بیش از دو نگارنده، نام نگارنده نخست به همراه واژه "و همکاران" و سال انتشار آن نگارش شود.

نمونه: وقتي مرجع جزئي از جمله است به صورت"ثبوتي و عشقي (1351) يا ثبوتي و همكاران (1351) و هنگامي كه اضافه بر جمله است، به صورت (تارانتولا و والت، 1982) يا (ویتلینگر و همكاران، 1993)".

جدول‌:جدول‌ها به ترتيب استفاده در متن شماره‌گذاري شده و هر جدول با بالانویس‌ كوتاه و نوع كميت همراه با یکا در بالاي هر ستونآورده شود.

 

شكل‌:عکس‌ها، نقشه‌ها، منحني‌ها و نمودارها،می‌بایست با واژه "شكل"،كيفيت خوب و زيرنويس بسنده و گويا به ترتيب استفاده در متن شماره‌گذاري شوند.افزون بر این، اگر شکلی دارای قسمت‌های مختلف است، به‌ صورت یک شکلیکپارچهدرآید و برای شکل‌هایی که دارای چند قسمت هستند اشاره به آنها در متن به صورت (برای نمونه)، 3-الف، 3-ب، 3-پ و ... باشد. در این صورت در قسمت شکل‌ها، نوشته‌های (الف)، (ب)، (پ) و ... به ترتیب الفبای فارسی از راست به چپ، در بیرون تصاویر، وسط و زیر هر شکل، داخل کمانک آورده شود و در زیرنویس شکل‌ها نیز به آن اشاره گردد.

 

رابطه‌:رابطه‌هابايد به ترتيب با اعداد فارسيداخل كمانك در انتهاي سمت راست متن شماره‌گذاري شده و اشاره به آن‌ها در متن با آوردن شماره رابطه داخل کمانک باشد.رابطه‌ها باید با استفاده از Microsoft Equation 3 نگاشته شود و ذکر متغیرها در داخل متن و در رابطه‌ها با شکل و قالب یکسان باشد. رابطه‌ها می‌بایست با قلم Time New Roman با اندازه 10 نگارش شود.

 

یکا:یکاها در دستگاه متري (SI) آورده ‌شوند. علامت اختصاري
یکاها (با استفاده از توان منفي به جاي خط كسري يا مانند آن) هنگامي به‌كار مي‌رود كه قبل از آن‌ها عددي وجود داشته باشد. یکاها می‌بایست با قلم Time New Roman با اندازه 10 آورده شود.

 

مراجع:در پايان مقاله، نخستمراجع فارسي و به دنبال آن مراجع خارجي، به صورت مقاله، کتاب، مرجع اینترنتی و ... (مطابق نمونه‌های زیر)،به‌ترتيب حروف الفباي فارسي يا انگليسي نگارش شود. مرجع‌هاي با سال‌ متفاوت انتشار، نگارنده‌(گان) به ترتيب صعودي سال انتشار و مربوط به يك سال با اضافه كردن حروف الف، ب، پ و ... يا c,b,aو ... به دنبال سال انتشار آورده شوند.

 

نمونه:(مقاله، کتاب و مرجع اینترنتی)

ثبوتي، م.، عشقي، ا. و جواهري، ح.، 1351، زلزله قير استان فارس 21 فروردين 1351، م. فيزيك زمين و فضا، 1، 25-34.

 

معظمي گودرزي، خ.، 1351، لرزه‌شناسي، انتشارات وزارت علوم و آموزش عالي، تهران- ايران.

 

Sodoudi, F., Yuan, X., Kind, R., Heit, B. and Sadidkhouy, A., 2009, Evidence for a missing crustal root and a thin lithosphere beneath the Central Alborz by receiver function studies, Geophys. J. Int., 177, 733-742.

Rommich, D., 1990, Sea-level change, http://www.nap.edu/openbook.php?isbn=0309040396

 

 

مجله فيزيك زمين و فضا در پايگاه استنادي علوم جهان اسلام (ISC) نمايه شده و داراي ضريب تأثير (IF)در اين پايگاه (نامه شماره 22140 مورخ 12/12/1388 مركز منطقه‌اي اطلاع‌رساني علوم و فناوي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري) است. همچنین اين مجله در ‌Scopus و پايگاه اينترنتي ايران ژورنال نيز نمايه شده است.

 

شماره استاندارد بين‌المللي (ISSN): 8647-1025

سال انتشار نخستين دوره: 1350 هجري شمسي

 

 

نشاني دفتر مجله

 

تهران، مؤسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران، ساختمان شماره 3،صندوق پستي 6466-14155

تلفن: 61118239، 61118251-021، دورنگار: 88630479-021

رایانشانی: igtu-jnl@ut.ac.irنشاني‌ اينترنتي مجله: http://jesphys.ut.ac.ir  و  http://geophysics.ut.ac.ir/Fa/Journal

 

 

شرايط اشتراك

 

مجلة فيزيك زمين و فضا چهار شماره در سال منتشر مي‌شود. براي اشتراك مجله، بابت هر شماره،50000ريال، براي دانشجويان نيم‌بها و اشتراك سالانه براي مراكز علمي و كتابخانه‌ها 000/500 ريال در سال به حساب شماره 5266168610 نزد بانك ملت شعبه دانشگاهو شماره شبا 590120000000005266168610IRبه نام مؤسسة ژئوفيزيك واريز و اصل رسيد بانكي همراه با نشاني كامل به دفتر مجله ارسال شود.