انفورماتیک مؤسسه انفورماتیک مؤسسه

ریاست

سرپرست انفورماتیک مؤسسه

دکتر سرمد قادر

تلفن: 61118373

معاون انفورماتیک مؤسسه مهندس لمیاء فارسی

تلفن: 61118585

کارشناس فرابری داده ها
مهندس مسعود اکبری
تلفن: 61118382