موقعیت شما در سایت موقعیت شما در سایت

معرفی امور آموزشی معرفی امور آموزشی

امور آموزشی دانشجویان در قالب گروههای آموزشی، با استفاده از کارشناسان باسابقه در امر آموزش، و در چارچوب ضوابط و مقررات آموزشی دانشگاه انجام می­گیرد.