موقعیت شما در سایت موقعیت شما در سایت

معرفی امور آموزشی معرفی امور آموزشی

امور آموزشي دانشجويان در قالب گروههاي آموزشي، با استفاده از كارشناسان باسابقه در امر آموزش، و در چارچوب ضوابط و مقررات آموزشي دانشگاه انجام مي­گيرد.