معرفی گروه فیزیک فضا معرفی گروه فیزیک فضا

 

در مهر‌ماه 1349 كميسيون منتخب هيات ‌امناي دانشگاه تهران، تشكيل گروه فيزيك فضا را به عنوان يكي از دو گروه آموزشي فعال در موسسة ژئوفيزيك تصويب نمود. اين گروه رشته هواشناسي را در مقطع كارشناسي ارشد و دكتري داير نموده است. در اين گروه پژوهشهاي هواشناسي در مقياسهاي بزرگ، ميان و خرد انجام مي‌گيرد. اين مطالعات شامل سامانه‌هاي ‌جوي، تشكيل ابر و بارش، توفانهاي سيل‌زا، بارشهاي رگباري و لايه‌مرزي ‌جو (كه اغلب وارونگي دما در آن مسايل حاد آلودگي هوا را ايجاد مي‌كند) مي‌شود كه محيط‌زيست، كشاورزي، طرحها‌ي‌عمراني، صنعتي، آب، حمل‌و‌نقل، امور‌دفاعي و بسياري از فعاليتهاي ديگر زندگي بشري را تحت تأثير قرار مي‌دهد.
چهار بخش تحقيقاتي ازن و آلودگي هوا، فيزيك‌ خورشيدي و نجوم، هواشناسي و يونسفر با اين گروه همكاري نزديك دارند.
اهم آزمايشگاهها وتجهيزات مربوطه عبارت از ايستگاه هواشناسي همديدي، ايستگاه هواشناسي خود‌كار، آزمايشگاه ديناميك شاره‌هاي ژئوفيزيكي، آزمايشگاه ابزار هواشناسي، آزمايشگاه خرد فيزيك ابر و بارش، برج هواشناسي خرد مقياس و دستگاه سودار (براي مطالعه ساختار لايه مرزي جو) مي‌باشند.
تعداد اعضاي هيات‌علمي اين گروه در سال تحصيلي 94 – 93 شامل 14 نفرمي‌باشد كه از 1 نفر استاد، 4 نفر دانشيار، 9 نفر استاديار تشكيل شده است.