معرفی گروه فیزیک زمین معرفی گروه فیزیک زمین

در مهر ماه 1349 كميسيون منتخب هيات امناي دانشگاه تهران، گروه فيزيك زمين را بعنوان يكي از دو گروه آموزشي در موسسة ژئوفيزيك تصويب و ابلاغ نمود. اين گروه، آموزش دانشجويان در مقاطع كارشناسي‌ارشد و دكتري در 5 گرايش زلزله‌شناسي، لرزه‌شناسي، ژئومغناطيس‌، گراني‌سنجي و ژئوالكتريك را بر عهده دارد. دانشجويان اين گرايشها با ويژگيهاي فيزيكي كره‌زمين آشنا شده و از آنها در اكتشاف ذخاير زيرزميني، زلزله‌خيزي مناطق مختلف كشور و بررسي‌هاي مربوط به طرحهاي مهندسي ژئوفيزيكي استفاده مي‌نمايند.

 
شش بخش تحقيقاتي ژئوالكتريك، لرزه شناسي،‌ زلزله‌شناسي، گراني‌سنجي و مغناطيس‌سنجي و سن يابي و همچنين آزمايشگاههاي مختلف از قبيل مغناطيس‌‌سنگها، پالئو‌مغناطيس، آزمايشگاه مقاطع ‌نازك ‌سنگ و آزمايشگاه فيزيك ‌سنگ با اين گروه همكاري نزديك دارند.
 
تعداد اعضاي هيات علمي اين گروه در سال تحصيلي 94 – 93 شامل 25 نفر مي‌باشد كه از 4 نفر استاد، 6 نفر دانشيار، 14 نفر استاديار و 1 نفر مربي تشكيل شده است.