هیئت رئیسه هیئت رئیسه

 

ریاست

رییس مؤسسه

دکتر مجید نبی بیدهندی

تلفن: 61118224

مسئول دفتر ریاست

غلامحسین محسنی وطنی

تلفن: 61118366

61118367

فاکس: 88009560 

 

معاونت ها

تلفن: 4-61118323

تلفن: 9-61118322

دکتر سرمد قادر

تلفن: 61118568

مرکز انفورماتیک دکتر سید هانی متولی عنبران تلفن 61118315

تلفن: 61118253