هیات علمی گروه هیات علمی گروه

 

اعضای هیات علمی گروه فیزیک زمین
 
 • دکتر ابراهیم‌زاده اردستانی، سید وحید
 • دکتر اسکوئی، بهروز
 • مهندس اشتری‌جعفری، محمد
 • دکتر امینی، نوید
 • دکتر بایرام‌نژاد، اسماعیل
 • دکتر پاکزاد، مهرداد
 • دکتر حاتمی، محمدرضا
 • دکتر حبیبیان دهکردی، بنفشه
 • دکتر حفیظی، محمدکاظم
 • دکتر رحیمی، حبیب
 • دکتر رضاپور، مهدی
 • دکتر ریاحی، محمد علی
 • دکتر سدیدخوی، احمد
 • دکتر سیاه ‌کوهی، حمیدرضا
 • دکتر شعبانی، الهام
 • دکتر شمالی، ظاهر حسین
 • دکتر غلامی، علی
 • دکتر فتاحی، مرتضی
 • دکتر متولی عنبران، سید هانی
 • دکتر مرادی، علی
 • دکتر منتهایی، منصوره
 • دکتر میرزائی، نوربخش
 • دکتر نبی‌بیدهندی، مجید
 • دکتر هاشمی شاهدانی، حسین