هیات علمی گروه هیات علمی گروه

 

اعضای هیات علمی گروه فیزیک فضا
 
 • دکتر احمدی گیوی، فرهنگ
 • دکتر ایران‌نژاد، پرویز
 • دکتر تقوی، فرحناز
 • دکتر ثابت قدم، سیده سمانه
 • دکتر حبیبی، فریده
 • دکتر حق شناس، سید عباس
 • دکتر علی‌اکبری‌بیدختی، عباسعلی
 • دکتر علیزاده، امید
 • دکتر قادر، سرمد
 • دکتر قرایلو، مریم
 • دکتر کلایی، محمد جواد
 • دکتر محب‌الحجه، علیرضا
 • دکتر مزرعه‌فراهانی، مجید
 • دکتر میرزائی، محمد