موقعیت شما در سایت موقعیت شما در سایت

همکاران همکاران

نام

سمت / واحد خدمت

شماره داخلی*

آقای ابره دری

کارشناس بخش زلزله شناسی

8250

آقای اکبری

کارشناس فرابری داده ها

8382-8226

خانم اسکندری

مسئول دفتر گروه های آموزشی

8256

آقای مظاهری

مسئول دفتر اداری و مالی

8322

خانم الهیان فیروز

کارشناس مرکز لرزه نگاری

8331

آقای باذوق

کارمند حسابداری

8264

خانم بردبار

کارشناس مرکز پیش نشانگرها

8344

آقای برومند

کارشناس مرکز لرزه نگاری

8332

آقای پرستش

کارپرداز - تلفنخانه

8300

آقای پلوئی

مسئول روابط عمومی

8383

آقای پورمحمد

معاون اداری و مالی مرکز لرزه نگاری و مشاور امور اجرائی

8371

آقای ثقفی

کارشناس بخش هواشناسی

8285

آقای ثنائی کمال

کارشناس بخش اکتشافات

8214

خانم جبارزاده

کارشناس مرکز لرزه نگاری

8330

آقای حبیبی

کارشناس پشتیبانی فنی مرکز لرزه نگاری کشوری

8390

خانم خاکساریان

مسئول ثبت نامه های دبیرخانه

8580

خانم خطیبی

کارشناس‌ارشد حسابداری

8343

آقای خمسه

تکنسین بخش ژئومغناطیس

8278

آقای رضائی

کارشناس مرکز لرزه نگاری

8348

آقای رضائی

رئیس امور اداری و رفاهی

8337

آقای روحی

کارشناس مرکز لرزه نگاری

8332

آقای رهبر فرازی

کارشناس رایانه مرکز لرزه نگاری

8386

آقای زینلی

کارشناس بخش ژئومغناطیس

8227

آقای سلیمی داورزن

کارشناس بخش ژئودژی

8211

آقای شایگان

کارشناس مرکز لرزه نگاری

8348

خانم شرعی پور

کارشناس بخش هواشناسی

8338-8283

خانم صبا

کارشناس بخش روابط بین الملل

8234

خانم صداقت

کارشناس بخش ژئومغناطیس

8234

خانم طاهری پور

کارشناس مسئول آموزش

8487

آقای طبائی

کارشناس مرکز لرزه نگاری

8348

آقای عباسی

کارشناس مرکز پیش نشانگرها

8344

آقای علیزاده

کارشناس فرابری داده ها

8254

خانم فتوحی

کارشناس‌ارشد حسابداری

8360

آقای فتحی پور

کارشناس مرکز لرزه نگاری

8348

خانم فراهانی

کارشناس مرکز پیش نشانگرها

8344

خانم قربانپور

کارشناس کتابخانه

8218

آقای قهرمانی

کارشناس بخش ژئوالکتریک

8204

آقای کریمخانی

کارمند مرکز لرزه نگاری

8384

آقای کیوانی

کارشناس مرکز لرزه نگاری

8348

خانم مالکی

کارشناس کتابخانه

8203

خانم فارسی

معاون مرکز خدمات رایانه ای

8380

آقای محسنی وطنی

مسئول دفتر ریاست مؤسسه

8366

آقای محمدی

امین اموال

8263

خانم مرادیان

کارمند دفتر نشریه

8251

خانم ملکپور

کارشناس مرکز لرزه نگاری

8348

آقای رعیت

رئیس حسابداری

8361

خانم میزبانی

کارشناس مرکز لرزه نگاری

8352

آقای ناصریه

کارشناس مرکز لرزه نگاری

8399

خانم نایبی

مسئول دفتر پژوهشی

8323

خانم نایبی

مسئول دفتر مرکز لرزه نگاری

8364

خانم نایبی

کارشناس  آموزش

8267

خانم نایبی مسئول دفتر پژوهشی 8323-4

آقای نیری

کارشناس مرکز تقویم

8395

خانم کشتکار

کارشناس امور دانشجوئی

8510

خانم هوشنگی

کارمند دفتر نشریه

8239

آقای یعقوبی

کارشناس مرکز لرزه نگاری

8348

آقای نیروئی

مسئول خدمات و مراسلات

8342