گرایشهای گروه فیزیک زمین گرایشهای گروه فیزیک زمین

پذيرش دانشجو در دوره دكتري ژئوفيزيك

 
  • الف- دكتري ژئوفيزيك   گرايش زلزله‌شناسي
كارشناسي ارشد مورد پذيرش: 
ژئوفيزيك، معدن، فيزيك، زمين‌شناسي و اكتشاف نفت 
 
مواد امتحاني و ضرايب هر درس در آزمون دكتري ژئوفيزيك گرايش زلزله‌شناسي
فيلترهاي ديجيتال (ضريب 1)
تئوري انتشار امواج كشسان (ضريب 1)
زلزله‌شناسي (1) (ضريب 1)
زلزله‌شناسي (2) (ضريب 1)
لرزه‌ زمين‌ساخت (ضريب 1)
زبان تخصصي (ضريب 5/0)
  • ب- دكتري ژئوفيزيك   گرايش لرزه‌شناسي
كارشناسي ارشد مورد پذيرش: 
ژئوفيزيك، معدن، فيزيك، زمين‌شناسي و اكتشاف نفت 
 
مواد امتحاني و ضرايب هر درس در آزمون دكتري ژئوفيزيك گرايش لرزه‌شناسي
فيلترهاي ديجيتال ( ضريب 1)
تئوري انتشار امواج كشسان (ضريب 1)
پردازش داده‌‌هاي لرزه‌اي بازتابي ( ضريب 1)
تفسير داده‌هاي لرزه‌اي بازتابي (ضريب 1)
عمليات لرزه‌اي بازتابي (ضريب 1)
روشهاي لرزه‌اي در مهندسي (ضريب 1)
زبان تخصصي (ضريب 5/0)
 

نحوه گزينش دانشجو دوره كارشناسي ارشد ژئوفيزيك

 
دانش‌آموختگان دوره‌هاي كارشناسي كليه رشته‌ها مي‌توانند در رشته كارشناسي ارشد ژئوفيزيك ادامه تحصيل دهند. لكن با توجه به محتوي دروس كارشناسي ارشد رشته ژئوفيزيك، دانش‌آموختگان دوره‌هاي كارشناسي رشته‌هاي ژئوفيزيك، مهندسي،‌ فيزيك، زمين‌شناسي، رياضي،‌ كامپيوتر وآمار براي تحصيل در دوره كارشناسي ارشد ژئوفيزيك داراي زمينه تحصيل مناسب‌تري مي‌باشند.
 
  • مواد امتحاني آزمون كارشناسي ارشد ژئوفيزيك
 
فيزيك پايه
رياضي پايه
زبان انگليسي عمومي و تخصصي
و يكي از مواد زير به انتخاب دانشجو:
زمين‌شناسي (در حد دوره كارشناسي زمين‌شناسي)
رياضي فيزيك (در حد دوره كارشناسي فيزيك)