گرایشهای گروه گرایشهای گروه

 

 
  • پذيرش دانشجو در دوره كارشناسي ارشد هواشناسي
دانش آموختگان دوره هاي كارشناسي هواشناسي، فيزيك، شيمي، رياضي و علوم كامپيوتر، مهندسي عمران، مهندسي مكانيك، مهندسي برق و الكترونيك و مهندسي شيمي مي‌توانند در امتحان ورودي دوره كارشناسي ارشد (ناپيوسته) هواشناسي شركت كنند. 
امتحان كتبي: 
الف- دروس فيزيك پايه، رياضي پايه، هواشناسي و زبان انگليسي از دانش آموختگان رشته‌هاي هواشناسي و فيزيك با گرايش هواشناسي 
ب- دروس فيزيك پايه، رياضي پايه، ترموديناميك پايه و زبان انگليسي از دانش آموختگان ساير رشته‌هاي مذكور 
تبصره: دانش‌آموختگان دوره‌هاي كارشناسي مختلف كه دوره يكساله هواشناسي رده يك سازمان هواشناسي كشور را با موفقيت گذرانده باشند، مي‌توانند در آزمون ورودي دوره ارشد هواشناسي اين برنامه شركت نمايند. از اين داوطلبان مانند دانش‌آموختگان كارشناسي رشته فيزيك (بند الف) امتحان به عمل خواهد آمد.
 
  • پذيرش دانشجو در دوره دكتري هواشناسي
دانش‌آموختگان دوره‌هاي كارشناسي ارشد داراي يكي از مدارك كارشناسي ارشد در هر گرايشي از هواشناسي، معتبر و مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مي‌توانند در امتحان ورودي دوره دكتري هواشناسي شركت كنند. 
از داوطلبان در حد دروس الزامي دوره كارشناسي ارشد هواشناسي مصوب دانشگاه تهران شامل ديناميك جو، فيزيك جو، هواشناسي همديدي، مدلسازي عددي جو و اقيانوس و اقليم‌شناسي، آزمون كتبي به عمل خواهد آمد. 
تبصره: دانش‌آموختگان رشته‌هاي كارشناسي ارشد رياضي، فيزيك و مهندسي كامپيوتر(نرم‌افزار) كه داراي سوابق علمي و پژوهشي در زمينه هواشناسي مي‌باشند و نتيجه پژوهش‌هاي آنان به صورت حداقل يك مقاله علمي در مجلات علمي-پژوهشي مربوط چاپ شده باشد نيز مي‌توانند در آزمون ورودي اين دوره شركت نمايند.