گروه های آموزشی گروه های آموزشی

در مهرماه سال 1349 كميسيون منتخب هيات امناي دانشگاه تهران دو گروه آموزش فيزيك زمين و فيزيك فضا را براي موسسة ژئوفيزيك تصويب نمود. اين دو گروه آموزش در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتراي ژئوفيريك دانشجو می پذیرند.