گروه های آموزشی گروه های آموزشی

در مهرماه سال 1349 کمیسیون منتخب هیئت امنای دانشگاه تهران دو گروه آموزش فیزیک زمین و فیزیک فضا را برای مؤسسه ژئوفیزیک تصویب نمود. این دو گروه آموزش در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای ژئوفیریک دانشجو می پذیرند.

در جلسه مورخ سوم خرداد ماه 1396 شورای دانشگاه تهران؛ ایجاد گروه زلزله‌شناسی منفک از گروه فیزیک زمین مؤسسه ژئوفیزیک به تصویب رسید و از دانشجویان مقاطع کارشناس‌ارشد و دکتری را، ثبت نام به عمل‌می‌آورد.