مدیر گروه فیزیک زمین مدیر گروه فیزیک زمین

گروه آموزشی فیزیک زمین

مدیر گروه

دکتر اسماعیل بایرام نژاد 

تلفن: 61118230

مسئول دفتر

----

تلفن: 61118512