گروه های آموزشی گروه های آموزشی

در مهرماه سال 1349 کمیسیون منتخب هیات امنای دانشگاه تهران دو گروه آموزش فیزیک زمین و فیزیک فضا را برای موسسة ژئوفیزیک تصویب نمود. این دو گروه آموزش در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای ژئوفیریک دانشجو می پذیرند.