اتحادیه های بین المللی

 
 
  • IUGG
اتحادیه ی بین المللی ژئودزی و ژئوفیزیک بوده که هر دوسال یکبار در زمینه ی ژئوفیزیک و هواشناسی کنفرانس برگزار مینماید. نمایندگان زیر مجموعه های این اتحادیه در موسسه ی ژئوفیزیک عبارتند از:
 
 

نمایندگان موسسه ژئوفیزیک

اتحادیه های بین المللی

دکتر وحید ابراهیم زاده اردستانی

IUGG:IAG

دکتر فرهنگ احمدی گیوی

IUGG:IAMAS

دکتر بهروز اسکویی

IUGG:IAGA

دکتر عباسعلی علی اکبری بیدختی

IUGG:IAPSO

دکتر مجید مزرعه فراهانی

IUGG:IACS

دکتر محمد کاظم حفیظی

IUGG:IAHS

دکتر محمد رضا قیطانچی

IUGG:IASPEI

 
 
  • IAU اتحادیه ی بین المللی نجوم میباشد و توسط این اتحادیه هر سال در زمینه‌ی نجوم کنفرانس برگزار می‌شود. 
  • COSPAR اتحادیه‌ی بین المللی در زمینه‌ی علوم فضا است که هر دو سال، کنفرانسی برگزار می‌نماید.