دکتر امید علیزاده

 
دکتر امید علیزاده چوبری
 
دانشیار گروه آموشی فیزیک فضا
پست الکترونیک : omid.alizadeh@ut.ac.ir
تلفن : 61118479