دکتر جواد کاظمیان

 

دکتر جواد کاظمیان
 
استادیار گروه آموزشی زلزله‌شناسی
 
پست الکترونیک : jkazemian@ut.ac.ir
تلفن : ۶۱۱۱۸۵۷۵
 
آدرس وب سایت: https://rtis2.ut.ac.ir/cv/jkazemian