دکتر حمید رضا سیاه کوهی

 
دکتر حمیدرضا سیاه ‌کوهی
 
استاد گروه آموزشی فیزیک زمین
پست الکترونیک : hamid@ut.ac.ir
تلفن : 61118277